Input:

Članak 10. - Trostrani posao

19.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.4 Članak 10. - Trostrani posao

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 10

​(1) »Trostranim poslom« u smislu ovoga Zakona smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu te kada su ispunjeni uvjeti za oslobođenje iz stavka 2. ovoga članka. Navedeno se primjenjuje i kada je posljednji kupac pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a.

(2) Stjecanje dobara unutar Europske unije koje je u skladu s 
člankom 27. stavkom 1. ovoga Zakona obavljeno u tuzemstvu oslobođeno je PDV-a pod sljedećim uvjetima:

a) porezni obveznik (stjecatelj) nema sjedište ili prebivalište u tuzemstvu, ali je na području Europske unije u nekoj drugoj državi članici registriran za potrebe PDV-a,

b) stjecanje dobara obavljeno je u svrhu daljnje isporuke dobara koju obavlja porezni obveznik (stjecatelj) iz točke a) ovoga stavka u tuzemstvu,

c) stečena dobra izravno se otpremaju ili prevoze iz druge države članice u kojoj porezni obveznik iz točke a) ovoga stavka nije registriran za potrebe PDV-a primatelju daljnje isporuke,

d) primatelj daljnje isporuke dobara je porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a u tuzemstvu,

e) primatelj iz točke d) ovoga stavka plaća PDV prema stavku 4. ovoga članka.

(3) Ako se primjenjuje oslobođenje u smislu stavka 2. ovoga članka, tada račun mora uz podatke iz 
članka 79. stavka 1. ovoga Zakona sadržavati i sljedeće podatke:

a) poziv na odredbe članka 141. Direktive Vijeća 2006/112/EZ te napomenu»prijenos porezne obveze«,

b) PDV identifikacijski broj pod kojim je porezni obveznik (stjecatelj) obavio stjecanje unutar Europske unije i daljnju isporuku dobara,

c) PDV identifikacijski broj primatelja isporuke.

(4) Kod trostranog posla primatelj oporezive isporuke dobara obvezan je platiti PDV ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(5) Ako se radi o trostranom poslu u smislu ovoga članka, stjecatelj koji obavlja daljnju isporuku dobara u Zbirnoj prijavi mora iskazati podatke iz 
članka 89. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi trostranog posla.


Trostranim poslom smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu. Ovaj članak propisuje uvjete za oslobođenje stjecanja dobara unutar Europske unije od plaćanja PDV-a kod trostranih poslova .

PRIMJER 1.

Hrvatski porezni obveznik prima narudžbu od austrijskog poduzetnika registriranog za potrebe PDV-a u Austriji da mu isporuči dobra. Hrvatski poduzetnik ispunjava narudžbu tako što dobra otprema izravno od svog dobavljača u Nizozemskoj (koji je obveznik PDV-a u Nizozemskoj) u Austriju . Kakav je PDV tretman ove transakcije? PDV će obračunati krajnji stjecatelj tj. austrijski porezni obveznik

Tu nastaju dvije isporuke − nizozemskog hrvatskom poduzetniku te hrvatskog austrijskom poduzetniku, ali se dobra fizički premještaju samo jednom, i to iz Nizozemske u Austriju. Hrvatski poduzetnik ispostavlja račun austrijskom poreznom obvezniku, odnosno nizozemski poduzetnik hrvatskom poreznom obvezniku.

Odredbe PDV Direktive o mjestu isporuke imale bi za posljedicu da bi se hrvatski poduzetnik morao registrirati za potrebe PDV-a ili u Nizozemskoj ili u Austriji. Zbog činjenice što se dobra fizički ne otpremaju hrvatskom poduzetniku , moglo bi se smatrati da će hrvatski poduzetnik obavljati isporuku dobara na području EU-u Nizozemskoj (gdje je nabavio dobra)ili u Austriji (gdje obavlja isporuku dobara austrijskom kupcu).

U ovom slučaju hrvatski poduzetnik može primijeniti pojednostavnjenje na osnovi kojega se ne mora prijaviti za potrebe PDV -a u državi članici u koju dobra isporučuje, odnosno državi članici kupca , pod uvjetom da je poreznu obvezu preuzeo kupac dobra koji je krajnji stjecatelj. Pod tim je pretpostavkama promet dobara oslobođen za poreznog obveznika iz Nizozemske i poreznog obveznika iz Hrvatske te će na računima stajati napomena ”reverse charge”1 što znači da je porezna obveza prenijeta na krajnjeg stjecatelja tj. austrijskog poduzetnika sukladno čl. 141. PDV Direktive 2006/112/EZ.

Kada se radi o trostranom poslu, stjecatelj koji obavlja daljnju isporuku također mora tu transakciju prijaviti kroz Zbirnu prijavu sukladno čl. 89. st. 1 Zakona.

Vrlo često su naši klijenti željeli navoditi članak 10. Zakona o PDV-u i na računima za transakcije u kojima sudjelovala tri subjekta ali se jedan dio transakcije odvijao se izvan teritorija EU. Takvi poslovi ne mogu se smatrati trostranim poslom.

PRIMJER 2.

Hrvatsko trgovačko društvo ”CRO” d.o.o. upisano u registar obveznika PDV u Republici Hrvatskoj nabavlja dobra u Francuskoj od francuskog društva ”FR” koje je upisano u registar obveznika PDV-u Francuskoj. Naručena dobra ne dolaze na teritorij Republike Hrvatske već ih francusko društvo direktno otprema bosanskom društvu ”BOSNA” d.o.o. kojem račun ispostavlja tvrtka ”CRO” d.o.o. Cijeli izvozni postupak obavljen je u Francuskoj. Uvoznik dobara u BiH je bosanski kupac. Dilema je kako će hrvatsko društvo ispravno ispostaviti račun, koju klauzulu navesti na računu i treba li predmetnu transakciju provesti kroz hrvatske PDV evidencije.

KOMENTAR:

U ovom se slučaju radi o takozvanoj verižnoj transakciji ili nepravom trostranom poslu koja ne podliježe članku 10 Zakona o PDV-u. Cijeli posao sastoji se od nekoliko pojedinačnih transakcija stoga je svaku transakciju u cijelom poslu potrebno promatrati odvojeno. Neosporno je da se ovdje radi o izvozu dobra u treću zemlju. Za ispravno tumačenje prethodno opisanog posla


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: