Input:

Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)

15.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

28.1 Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)

Porezna Uprava

1. Obveza popunjavanja i podnošenja Zbirne prijave

Prema članku 88. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a, odnosno koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj popunjava i podnosi Zbirnu prijavu za isporuke dobara i obavljene usluge u druge države članice Europske unije pravnim i fizičkim osobama registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije te za dobra koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje dobara u skladu s uvjetima iz članka 7.a Zakona o PDV-u. Obračunsko razdoblje za podnošenje Zbirne prijave je mjesec, a Zbirna prijava podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja.

Zbirna prijava ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u obračunskom razdoblju nije isporučivala dobara ili usluge u druge države članice Europske unije, nije otpremala ili prevozila dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara niti je došlo do izmjene dostavljenih podataka o dobrima koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje.

2. Isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije koje se upisuju u Zbirnu prijavu

2.1. Isporuke dobara

Isporukom dobara u druge države članice Europske unije smatra se prema članku 41. Zakona o PDV-u isporuka koju isporučitelj odnosno pravna ili fizička osoba upisana u registar obveznika PDV-a i registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavi primatelju odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije. Takva isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da isporučitelj ili primatelj odnosno stjecatelj dobara ili neka druga osoba za račun jedne od tih osoba preveze ili otpremi dobra iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije. Isporučitelj mora dokazati da su dobra prevezena iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije odnosno da su ispunjeni uvjeti temeljem kojih obavljena isporuka stjecatelju u drugoj državi članici Europske unije ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj.

2.2. Isporuke dobara u okviru trostranog posla

Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se prema članku 10. Zakona o PDV-u transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice Europske unije zaključe za ista dobra. Isporučitelj dobara registriran za potrebe PDV-a u državi članici A izdaje račun za isporuku dobara u drugu državu članicu Europske unije stjecatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici B za dobra koja se dalje prevoze ili otpremaju primatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici C. Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se samo ona isporuka koju obavi drugi porezni obveznik u okviru trostranog posla - stjecatelj registriran u državi članici B trećem poreznom obvezniku registriranom u državi članici C. Stoga ako je drugi porezni obveznik u trostranom poslu registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj tada on isporuku obavljenu u okviru trostranog posla upisuje u polje (13) Zbirne prijave.

2.3. Obavljanje usluga

Obavljenim uslugama u druge države članice Europske unije smatraju se usluge koje pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavlja primatelju usluge odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije, a za koje je primatelj obvezan platiti PDV u državi članici sjedišta prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

Člankom 88. stavkom 1. točkom c) Zakona o PDV-u propisano je da se u Zbirnu prijavu ne upisuju usluge koje su oslobođene od PDV-a u državi članici gdje je transakcija oporeziva. U Zbirnu prijavu ne upisuju se niti isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV u državi članici sjedišta prema člancima 194. i 195. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

2.4. Aranžman za premještanje dobara

Prema članku 7.a Zakona o PDV-u prijenos dobara koji obavlja porezni obveznik, a koja čine dio njegove poslovne imovine, u drugu državu članicu na temelju aranžmana za premještanje dobara, ne smatra se isporukom dobara uz naknadu.

Aranžman za premještanje dobara postoji ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) porezni obveznik ili treća osoba za njegov račun, otprema ili prevozi dobra u drugu državu članicu s namjerom da ta dobra u toj državi članici naknadno i nakon dolaska isporuči drugom poreznom obvezniku koji ima pravo preuzeti vlasništvo nad tim dobrima u skladu s postojećim dogovorom između oba porezna obveznika,

b) porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište niti stalnu poslovnu jedinicu u državi članici u koju se dobra otpremaju ili prevoze,

c) porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara registriran je za potrebe PDV-a u državi članici u koju se dobra otpremaju ili prevoze te su njegov identitet i PDV identifikacijski broj koji mu je ta država članica dodijelila poznati poreznom obvezniku iz točke b) u trenutku kada otprema ili prijevoz započinju i

d) porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra upisuje prijenos dobara u evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u te u Zbirnoj prijavi iz članka 88. Zakona o PDV-u navodi PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji stječe dobra, a koji mu je dodijelila država članica u koju se dobra otpremaju ili prevoze.

Prema članku 83. stavku 3. Zakona o PDV-u porezni obveznik koji prenosi dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara mora voditi evidenciju koja Poreznoj upravi omogućava provjeru pravilne primjene tog aranžmana. Sukladno članku 54.a. stavku 1. Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice (u daljem tekstu: Uredba), čija je primjena obvezujuća za države članice EU, navedena evidencija sadržava sljedeće podatke:

1. državu članicu iz koje se dobra otpremaju ili prevoze te datum otpreme ili prijevoza dobara,

2. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kojem su dobra namijenjena, koji izdaje država članica u koju se dobra otpremaju ili prevoze,

3. državu članicu u koju se dobra otpremaju ili prevoze, PDV identifikacijski broj posjednika skladišta, adresu skladišta u koje se dobra po dolasku skladište te datum dolaska dobara u skladište,

4. vrijednost, opis i količinu dobara koja su dostavljena u skladište,

5. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji zamjenjuje osobu iz točke (b) pod uvjetima iz članka 7.a stavka 6. Zakona o PDV-u,

6. oporezivi iznos, opis i količinu isporučenih dobara i datum isporuke dobara iz članka 7.a stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u te PDV identifikacijski broj stjecatelja,

7. oporezivi iznos, opis i količinu dobara te datum ispunjenja bilo kojeg od uvjeta i razloga u vezi s time u skladu s člankom 17.a stavkom 7. Zakona o PDV-u,

8. vrijednost, opis i količinu vraćenih dobara te datum vraćanja dobara iz članka 17.a stavka 5. Zakona o PDV-u.

Nadalje, prema članku 83. stavku 3. Zakona o PDV-u porezni obveznik kojemu se isporučuju dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara mora voditi evidenciju tih dobara. Sukladno članku 54.a. stavku 2. Uredbe, navedena evidencija sadržava sljedeće podatke:

1. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji prenosi dobra u okviru aranžmanâ za premještanje dobara,

2. opis i količinu dobara koja su mu namijenjena,

3. datum dolaska dobara koja su mu namijenjena u skladište,

4. oporezivi iznos, opis i količinu dobara koja su mu isporučena te datum na koji su dobra iz članka 17.a stavka 3. točke b) Zakona o PDV-u stečena unutar Zajednice,

5. opis i količinu dobara te datum na koji su dobra premještena iz skladišta na zahtjev poreznog obveznika iz točke a),

6. opis i količinu uništenih ili nestalih dobara te datum uništenja, gubitka ili krađe dobara koja su prethodno dostavljena u skladište ili datum na koji je utvrđeno da su dobra uništena ili da nedostaju.

Ako su dobra otpremljena ili prevezena u okviru aranžmanâ za premještanje dobara posjedniku skladišta koji nije porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara, u evidenciji tog poreznog obveznika ne trebaju se nalaziti podaci iz točaka c), e) i f).

2.4.1. Opći primjer primjene aranžmana za premještanje dobara

Ako su ispunjeni uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara te ako se prijenos obavlja u roku od 12 mjeseci nakon dolaska dobara u državu članicu u koju su otpremljena ili prevezena, u trenutku prijenosa prava raspolaganja dobrima u svojstvu vlasnika na poreznog obveznika kojem je namijenjena isporuka dobara, smatra se da je isporuku dobara u skladu s člankom 41. stavkom 1. točkom a) Zakona o PDV-u obavio porezni obveznik koji je sam otpremio ili prevezao dobra u državi članici iz koje su dobra otpremljena ili prevezena ili je to za njegov račun obavila treća osoba, te da je stjecanje dobara unutar Europske unije obavio porezni obveznik kojem se ta dobra isporučuju u državi članici u koju su dobra otpremljena ili prevezena.

Primjer 1

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2. U rujnu iste godine, B preuzima vlasništvo nad dobrima.

Evidentiranje promjena:

a) U siječnju, porezni obveznik A mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u unijeti prijevoz dobara. U Zbirnoj prijavi, A mora navesti poreznog obveznika B kao osobu kojoj su dobra poslana u aranžmanu za premještanje dobara. Posjednik skladišta (B ili treća strana) mora u svoju evidenciju unijeti dolazak dobara u skladište.

b) Smatra se da je u rujnu porezni obveznik A obavio oslobođenu isporuku dobara unutar Europske unije te mora istu iskazati u prijavi PDV-a te u Zbirnoj prijavi navodeći poreznog obveznika B kao osobu koja stječe dobra te vrijednost dobara.

c) Smatra se da je u rujnu porezni obveznik B obavio stjecanje dobara unutar Europske unije u državi članici 2 te mora obračunati PDV na stjecanje i isti iskazati u svojoj prijavi PDV-a.

d) Porezni obveznik A mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u upisati potrebne podatke kako bi bila ažurna. Porezni obveznik B mora u svoju evidenciju upisati dobra koja je stekao u vrijeme preuzimanja vlasništva nad dobrima.

2.4.2. Zamjena poreznog obveznika kojem je namijenjena isporuka dobara

Ako se u roku od 12 mjeseci nakon dolaska dobara u državu članicu u koju su otpremljena ili prevezena porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara zamijeni drugim poreznim obveznikom, ne smatra se da je obavljeno premještanje dobara u smislu članka 7. stavka 5. Zakona o PDV-u u trenutku zamjene ako su ispunjeni svi drugi uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara i porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra upisao je zamjenu u evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u.

Primjer 2

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

U rujnu iste godine, ugovor o premještanju između poreznih obveznika A i B je promijenjen (ili čak raskinut). Međutim, dobra koja nisu prodana poreznom obvezniku B (ili njihov dio) ostaju u državi članici 2. U isto vrijeme, porezni obveznik A dogovara aranžman za premještanje dobara s poreznim obveznikom C, koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2, čime obuhvaća preostala dobra (ili njihov dio) koja su u skladištu u državi članici 2.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e) U rujnu, kad je ugovor o premještanju dobara izmijenjen/raskinut, nije bilo isporuke niti stjecanja unutar Europske unije između A i B u dijelu dobara za koja B ne preuzima vlasništvo. Porezni obveznik A bilježi zamjenu poreznog obveznika B poreznim obveznikom C u svojoj evidenciji iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u i navodi PDV identifikacijski broj poreznih obveznika B i C u svojoj Zbirnoj prijavi, jer je došlo do izmjene dostavljenih podataka.

f) Ovisno o tome jesu li dobra, u vrijeme zamjene, premještena iz jednog skladišta u drugo ili ne, potrebno je ažurirati odgovarajuće evidencije.

Napominje se da se zamjena treba odvijati prije nego što se dobra isporuče poreznom obvezniku C te da je u vrijeme kada aranžman za premještanje dobara s poreznim obveznikom B prestane postojati, porezni obveznik A već trebao identificirati planiranog stjecatelja koji zamjenjuje poreznog obveznika B. Razdoblje od 12 mjeseci ne započinje ponovno u vrijeme zamjene.

2.4.3. Povrat dobara

Ne smatra se da je obavljeno premještanje dobara u smislu članka 7. stavka 5. Zakona o PDV-u ako pravo na raspolaganje dobrima nije preneseno, a ta su dobra vraćena u državu članicu iz koje su prevezena ili otpremljena, u roku od 12 mjeseci nakon dolaska dobara u državu članicu u koju su otpremljena ili prevezena i porezni obveznik koji je otpremio ili prevezao dobra upisuje povrat dobara u evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u.

Primjer 3

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

U rujnu iste godine, dogovoreno je da će porezni obveznik A uzeti natrag preostala dobra koja nisu prodana ili koja poduzeće B nije iskoristilo i prevesti ih iz države članice 2 natrag u Republiku Hrvatsku.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e) U odnosu na vraćena dobra, smatra se da nije bilo isporuke niti stjecanja unutar Europske unije između A i B, niti da je porezni obveznik A obavio premještanje dobara u državu članicu 1 i 2 ako evidentira povrat dobara u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u i navede PDV identifikacijski broj poreznog obveznika B u svojoj Zbirnoj prijavi te u polju 23 Zbirne prijave iskaže da je došlo do povrata dobara.

f) Posjednik skladišta (porezni obveznik B ili


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: